Raportet dhe Publikimet

Analizë mbi përzgjedhjen e lëndëve zgjedhore në shkollë Hulumtimi i grupit ROR është realizuar me zyrtarët e DrejtoriveKomunale të Arsimit (DKA) në komunat Prishtinë, Pejë, Prizren, Gjakovë,Gjilan, Mitrovicë, Ferizaj, Fushë Kosovë, Skenderaj dhe Malishevë. Hendeku,Kurrikula dhe zbatushmëria e sajKy Raport u hartuanga grupi monitorues i fëmijëve, “Respect Our Rights” (ROR) në kuadër të projektit “Qeverisja për të drejtat e fëmijës – Monitorimi iKonventës Ndërkombëtare për të Drejtat e Fëmijës” që implementohet ngaOrganizata Syri i Vizionit (SiV) në partneritet më Save the Children (SCiK).Përmbajtja e raportit është përgjegjësi e grupit ROR e nuk përfaqëson qëndrimete SiV dhe SCiK.
Uebfaqja: http://www.ror-rks.net/en/ Facebook: https://www.facebook.com/Respect-Our-Right-ROR-873015802723279/?ref=br_rs 
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ramiz Sadiku”, Pejë
Raport nga HulumtimiPerceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkolla

Shkolla fi llore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, Gjakovë
Konventa e Kombeve të Bahkuara mbi Të Drejtat e FëmijësRealiteti YnëRespektimi i të Drejtave të Fëmijëve të Kosovës

Lajme

20.11.2020

Takimi virtual i Grupit ROR me anëtarë të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, KulturÑ‘, Rini dhe Sport në kuadër të Parlamentit të Republikës së Kosovës

Takimi virtual i Grupit ROR me anëtarë të Komisionit për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, KulturÑ‘, Rini dhe Sport në kuadër të Parlamentit të Republikës së Kosovës, për të dëgjuar idetë, vizionet dhe shqetësimet tona, lidhur me ndikimin e pandemisë COVID-19 në arsimimin e fëmijeve dhe ndryshimet që ne duam të shohin në arsim.