Programi

Fëmijët monitorojnë

Projekti synon që të monitorojë zbatimin e konventës ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve nga vetë fëmijët, duke krijuar kështu një raport të parë në nivel shteti, se sa është duke u zbatuar kjo konventë në vendin tonë, dhe çfarë kanë bërë institucionet përgjegjëse dhe akterët tjerë në zbatimin e kësaj konvente. Me hartimin e një raporti të tillë Kosova, do të ketë një analizë të zbatimit të kësaj konvente në terren e cila do t’i ndihmojë vendit tonë dhe institucioneve tona që të përmirësojnë mekanizmat e tyre, apo t’i krijojnë mekanizmat e duhur për zbatimin më të mirë të Konventës në teren. Po ashtu projekti synon që ta krijojë një grup monitorues nga vetë fëmijët në nivel shteti, i cili do të bëjë monitorimin e Konventës dhe i cili do të sjellë raporte alternative ndryshe nga ato që nxjerrin institucionet shtetërore.


Hulumtimi

Syri i Vizionit së bashku me Save the Children kanë bëjë përzgjedhjen e 24 fëmijëve në nivel të Kosovës, të cilët do të trajnohen për të mbledhur të dhënat për të drejtat e fëmijëve në nivel të Kosovës. Përzgjedhja e fëmijëve është bërë përmes konkursit të hapur nëpër media, për t’u dhënë rast fëmijëve të interesuar të aplikojnë për të qenë pjesë e grupit monitorues. Raporti i cili do të shkruhet duke u bazuar nga të dhënat e mbledhura nga ky grupi i fëmijëve do të publikohet dhe do të ju dorëzohet tek të gjitha institucionet përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Gjithashtu do të organizohet edhe një konferencë nacionale ku do të ftohen të gjithë akterët dhe aty do të publikohen të gjeturat e hulumtimit


Projekti

Projekti realizohet nga organizata Syri i Vizionit me mbështetjen financiare nga Save the Children dhe zhvillohet ne gjithë territorin e Kosovës duke ofruar monitorim të Konventës ndërkombëtare të  drejtave të fëmijëve në tërë territorin e Republikës së Kosovës, duke përfshirë kështu 37 komuna të Kosovës apo 1467 vendbanime.


Institucionet

Projekti do të ndihmojë institucionet që të kenë një raport monitorues mbi zbatimin e konventës për të drejtat e fëmijëve, dhe po ashtu do ti ndihmojë institucionet që të analizojnë edhe ndikimin e zbatimin të strategjive të ndryshme që ata kanë hartuar në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Po ashtu vendi jonë do të ketë një raport gjithëpërfshirës në fushën e të drejtave të fëmijëve në nivel shteti, në bazë të së cilit do të thirret kurdo qe është e nevojshme derisa sa nuk ka ndonjë raport tjetër i cili do të sfidojë këtë raport. Raporti që do publikohet do t’i nxisë apo ndikojë që institucionet e Kosovës në nivel lokal dhe qendror të krijojnë mekanizma në monitorim të Konventës për të drejtat e fëmijëve. Gjithashtu raporti do të shërbejë edhe si një dokument avokues kundrejt institucioneve që të dëgjohet zëri i fëmijëve dhe të hartojnë politika praktike sipas nevojave të fëmijëve, duke ndikuar kështu në përmirësimin e të drejtave të fëmijëve në Kosovë por edhe në zbatimin e Konventës për të drejtat e fëmijëve.


Gjendja

Të gjitha të drejtat e fëmijëve që garantohen me konventën ndërkombëtare do të trajtohen me projekt. Më shumë rendësi do t’u jepet këtyre të drejtave: Mbrojtjen e fëmijëve nga dhuna dhe nga dukuritë e tjera negative (diskriminimi, ngacmimet, trafikimi etj), kujdesin shëndetësor, të drejtën për edukim dhe mirëqenien e tyre sociale.

Të drejtat e fëmijëve në Kosovës përveç që garantohen më konventën ndërkombëtare, mbrohen edhe me ligje vendore, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodh. Kosova është shteti që investon më së paku në rajon në edukimin dhe mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve, kjo është vlerësuar edhe ën raportet e ndryshme të organizatave vendore dhe ndërkombëtare që merren më mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.

Duhet theksuar  se asnjëra Ministri e qeverisë së Kosovës nuk ka Zyrtar për te Drejta te

Fëmijës te angazhuar me orar te plote e qe përqendrohet vetëm ne atë rol, po ashtu edhe nëpër komuna nuk ka ndonjë zyrtarë të tillë, edhe pse ekzistojnë koordinatorët për të drejtat e fëmijëve nëpër komuna, ata ushtrojnë pozita nëpër drejtori të caktuara mirëpo pozitën e koordinatorit për të drejtat e fëmijëve e ushtrojnë në bazë vullnetare. Qeveria e Kosovës ka hartuar strategji dhe plane te veprimit  që kanë të bëjnë më zbatimin e konventës ndërkombëtarë të të drejtave të fëmijëve, siç janë; Planit Nacional te Veprimit për te Drejtat e Fëmijëve ne ngritjen e përfshirjes se fëmijëve ne arsimin parashkollor, Plani i Veprimit ne Parandalim e Braktisjes nga Shkollat, Strategjinë për Shëndetin e nënës , fëmijës, adoleshentit dhe Shëndetin  Riprodhues dhe Planin e Veprimit 2011-2015


Qasja

Syri i Vizionit gjatë punës së saj ka zhvilluar qasjen e saj të cilën e përdor në të gjitha projektet, duke involvuar të gjithë akterët përgjegjës të një sektori dhe krijimin e kushteve për dialog social. Me anë të kësaj qasje në si organizatë mendojmë që nëse të gjithë akterët mese tyre shpërndajnë përgjegjësin dhe marrin përgjegjësi dhe raportojnë për përgjegjësit e marra, rezultate do të jenë të qëndrueshme dhe do të arrihen qëllimet e parapara në projekt.

Gjatë realizimit të këti projekti, Syri i Vizionit do të mbaj takime individuale me të gjithë akterët që janë përgjegjës për të sigurimin e respektimit të drejtave të fëmijëve. Gjatë takimit do të ju tregohet për atë se çka është planifikuar dhe gjatë tërë projektit këta akterë do të jenë  përfshirë në aktivitete e projektit si nëpër takime, konferenca si dhe aktivitete tjera.

Fëmijët janë pjesë përbërëse e projektit, në projekt janë paraparë që fëmijët të jenë pjesë e realizimit të pyetësorit por edhe realizimit të hulumtimit, përpilimin e raportit  më të gjeturat nga hulumtimi. Gjithashtu gjatë aktiviteteve të parapara fëmijët janë pjesë përbërëse ne dizajnimin, realizimin si dhe planifikimin e aktiviteteve.


Aktivitetet

Lajme