Anëtarët e grupit ROR janë duke realizuar një hulumtim mbi procesin mësimorë

Grupi kombëtar i fëmijëve “Respektoni të Drejtave Tona” (ROR), ithemeluar dhe i mbështetur nga organizatat Syri i Vizionit dhe Save the Children’’ zyra në Kosovë, janë duke realizuar një hulumtim mbiprocesin mësimorë siç është përzgjedhjen e lëndës zgjedhore, ndalimin embajtjes me shume se një testi brenda një dite, rikthimin e orës sëkujdestarisë, informimin shtese mbi kurrikulat etj.

 Ky hulumtim është duke u realizuar me disa nxënës, mësimdhënës dhe drejtor në shtatë komunat e zgjedhura Pejë,Prishtinë,F.Kosovë dhe Gjilan
Hulumtimi, ka filluar të realizohet në fillim të muajit Maj dhe do tëpërfundoj gjatë muajit Qershor, para se të përfundoj viti shkollor, kutë dalurat nga ky hulumtim do të i prezantohen Ministrisë së Arsimit dhe Drejtorive komunale të Arsimit me qëllim të përmirësimit të kushtevedhe cilësisë së arsimit në Kosovë.

Lajme

05.08.2019

Anëtarët e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marrë pjesë në dëgjimin buxhetor.

Anetaret e ROR nga Komuna e Fushë-Kosovës kanë marr pjesë në degjimin buxhetor dhe dhe, si grup i fëmijëve (ROR) shprehem qendrimin tonë si fëmijë dhe shfaqem interesat e fëmijëve,ku ndër të tjerat disa nga kerkesat tona ishin:•Ndërtimin e shkollave dhe sallave sportive;•Të ndërtohen parqe me shume në lagjet dhe hapsirat publike;•T'i kushtohet një rëndesi më e madhe...